EnglishTiếng Việt

Nấm bào ngư trắng (Pleurotus florida)

Nấm bào ngư trắng (Pleurotus florida)